โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ท่านสามารถเลือกเรียนบทเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามความต้องการ (1 คนจะเรียนครบทุกหลักสูตรก็ได้)
2. ตอบคำถามหลังจากอ่านบทเรียนแต่ละบทเรียนจบแล้ว (ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามให้ครบทุกบทภายในวันเดียว)
3. ลงชื่อขอรับใบประกาศนียบัตรแต่ละหลักสูตร  หลังจากตอบคำถามครบทุกบทในแต่ละหลักสูตร
4. หากมีข้อสงสัย และต้องการติดต่อกับสถาบันฯ ท่านสามารถเลือกติดต่อได้ดังนี้
    - โทร. 02-321-1099
    - แฟนเพจสถาบันฯ www.facebook.com/bibleliterature


หมายเหตุ : พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียน อ้างอิงจากฉบับปี1940